Abtei Hamborn              
An der Abtei 4-6            
47166 Duisburg             

Telefon: 0203 - 57890 - 0
Telefax: 0203 - 57890 - 111